Περάστε το μάθημα στην Σχολή σας

Τα σεμινάριά μας είναι πιστοποιημένα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Κάθε σεμινάριο ανάλογα με τον φόρτο εργασίας που απαιτεί η επιτυχής ολοκλήρωσή του παρέχει πιστωτικές μονάδες. Οι πιστωτικές μονάδες  (European Credit Transfer System ή συντομογραφικά ECTS) αποτελούν το μέσο με το οποίο γίνεται η σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών διδακτικών αντικειμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντας πιστοποίηση από τα σεμινάριά μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Σχολή σας και να ζητήσετε να σας αναγνωριστεί το αντίστοιχο μάθημα.

Προτεινόμενα Σεμινάρια